Карина Караиванова

Карина Караиванова е председател на Комисията за финансов надзор.
Избрана е от 43-то Народно събрание на 28 юли 2016 г. с 6-годишен мандат.

Притежава магистърска степен по Финанси и банково дело и бакалавърска степен по Икономика от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Притежава сертификат от Международната програма по финанси и банково дело „Управление на риска“ към Националния институт по банков мениджмънт – Пуне, Индия. Притежава сертификат за придобити одитни умения от Института по публична администрация – Дъблин, Ирландия.
Притежава сертификат по икономически политики от Министерството на финансите – Токио, Япония.

От декември 2012 г. до февруари 2013 г., както и от ноември 2014 г. до юли 2016 г. е заместник-министър на финансите.
Председател на надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Член на борда на директорите на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Член на борда на управителите на Черноморска банка за търговия и развитие, Международна инвестиционна банка и Алтернативен управител за България на МВФ.
От август 2010 г. до ноември 2014 г. е директор на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, национален ръководител на предприсъединителните фондове на ЕС и ръководител на сертифициращия орган за оперативните програми, финансирани от структурните и кохезионния фондове на ЕС.
От ноември 2006 г. до август 2010 г. е началник-отдел „Контрол и сертификация по програма САПАРД и Европейския фонд за регионално развитие“ в Министерство на финансите.
От август 2003 г. до ноември 2006 г. заема позицията началник-отдел „Акредитация и оценка“в дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите.
От февруари 2003 г. до юли 2003 г. е експерт по разширената децентрализация в дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите.
От април 2001 до февруари 2002 г. е счетоводител по „Проект за развитие на районите с минна и стоманодобивна промишленост“ на програма ФАР към Министерство на труда и

© 2017 Insmarket. All Rights Reserved.